Personvernpolicy

 

Innholdsfortegnelse

1. Persondata og politikk

1.1 Innsamling, oppbevaring og behandling av personopplysninger

1.2 Tilbagekallelse av samtykke / Utmeldelse

1.3 Hvem deler vi personopplysninger med?

1.4 Sikkerhet

2. Bruk av cookies

3. Dine rettigheter

4. Endring av retningslinjer

5. Klageadgang

 

 

1. PERSONDATA POLITIKK

Eico AS samler på forskjellige måter inn opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi behandler om deg og til hvilket formål. Du kan lese om dine rettigheter og om bruk av cookies.

 

1.1 INNSAMLING, OPPBEVARING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

De opplysningene vi innsamler og anvender, omfatter: 

- Kontaktopplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer 
- Opplysninger om interesser og vaner
- Kjøpshistorikk
- Transaksjonsdata
- Trafikkdata om bruk av internett

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

- Når du gjennomfører kjøp i webshoppen
- Når du tilmelder deg vårt nyhetsbrev
- Når du oppretter en personlig brukerkonto
- Når du deltar i konkurranser 
- Når du kommuniserer med oss

Vi innsamler og oppbevarer dine personopplysninger til følgende saklige og forretningsmessige formål:

- Behandling av ditt kjøp og levering av våre ytelser
- Administration av kundeforhold
- Fremsendelse av nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriale, samt øvrige markedsføringstiltak

- Opprettelse og administrasjon av din personlige brukerkonto
- Besvarelse av dine henvendelser
- Statistikk og analyse

Vårt legitime grunnlag for behandling av dine personopplysninger er primært oppfyllelse av avtaler inngått mellom deg og Eico. Ut over dette behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, eksempelvis ved tilmelding til nyhetsbrev. 

Endelig behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av vår legitime interesse i å foreta markedsføring, utvikle eksisterende, samt nye tjenester og produkter, foreta analyser og statistikk av våre kundesegmenter, produkter og tjenester. 

Bruk av dine personopplysninger til fremsendelse av markedsføringsmateriale finner kun sted, såfremt du på forhånd har gitt ditt samtykke, medmindre loven gir mulighet for at vi kan kontakte deg uten at du har gitt ditt samtykke først.

Vi behandler kun relevante personopplysninger:

Vi behandler kun opplysninger om deg som er relevante og tilstrekkelige i forhold til de formål som er definert ovenfor. Formålet er avgjørende for hvilken type opplysninger om deg, som er relevante for oss. Det samme gjelder omfanget av de personopplysninger vi bruker. Vi bruker f.eks. ikke flere opplysninger, enn de vi har bruk for til det konkrete formål. 

Vi behandler kun nødvendige personopplysninger:

Vi innsamler, behandler og oppbevarer kun de personopplysningene som er nødvendige i forhold til å oppfylle vårt fastsatte formål. Ut over dette kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type opplysninger som er nødvendig å innsamle og oppbevare for vår forretningsdrift. Typen og omfanget av de personopplysninger vi behandler, kan også være nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller en annen rettslig forpliktelse.

Vi kontrollerer og oppdaterer dine personopplysninger:

Da vår service er avhengig av at dine opplysninger er korrekte og oppdaterte, kontrollerer og oppdaterer vi de personopplysningene vi behandler om deg, og vi sørger også løpende for å oppdatere dine personopplysninger. 

Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige:

Medmindre annet er oppgitt, så oppbevarer vi ikke personlige data i en identifiserbar form i lengre tid enn det er nødvendig for å oppfylle formålet, eller det er tillat i henhold til loven. Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lener er nødvendige i forhold til det formål, som var grunnen til vår innsamling, behandling og oppbevaring av dine opplysninger. Opplysningene kan dog behandles og oppbevares lengre i anonymisert form. Personopplysninger innsamlet i forbindelse med gjennomføring av kjøp på vår hjemmeside blir gjemt med opplysninger om hvilke varer du har kjøpt i 5 år fra utgangen av det regnskapsår opplysningene vedrører, jf. bokføringslovens § 10

   

1.2 TILBAGEKALDELSE AV SAMTYKKE/UTMELDING

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker som du har gitt, f.eks. i relasjon til nyhetsbrev, samt lukke din personlige brukerkonto. Vi vil deretter slette dine personopplysninger, medmindre vi kan fortsette behandlingen på annet grunnlag. Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke eller lukke din personlige brukerkonto, kan du kontakte oss på eico@eico-as.no eller +47 21 935 359 eller benytte avmeldingslinken i de henvendelser du mottar fra oss.  

 

1.3 HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?

Vår hjemmeside blir hostet av eksterne leverandører, som behandler opplysningene på våre vegne og etter instruks fra oss. 

Opplysningene kan ut over dette overlates til, og behandles av samarbeidspartnere i forbindelse med administrasjon av kundeforhold og markedsføring, samt til transportører til bruk ved levering av varer. Dine personopplysninger vil utover dette bli videreformidlet til betalingsformidleren Epay, når du gjennomfører et kjøp i webshoppen på eico.dk. Epay er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende krav for betalingsinnløsere, herunder krav til sikkerhet. Ut over dette er Epay ansvarlig for at kredittkortnumre og koder håndteres sikkerhetsmessig i henhold til de krav, som er oppstilt i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Ut over dette kan det under visse omstendigheter, og i henhold til lovgivningen være nødvendig å videreformidle opplysninger til offentlige myndigheter, herunder rettslige myndigheter. Eksempelvis kan opplysninger videreformidles til politiet ved tilfeller av mistanke om svindel, mv. 

1.4 SIKKERHET

Vi beskytter dine personopplysninger og har interne regler om informasjonssikkerhet:

Vi har vedtatt interne regler om informasjonssikkerhet som inneholder instrukser og foranstaltninger som  beskytter dine personopplysninger mot å bli tilintetgjort, gå tapt eller bli endret mot uautorisert offentliggjøring, og mot at uvedkommende får adgang eller kjennskap til dem.

 

2. BRUK AV COOKIES

 

Cookies, formål og relevans:

Ved å benytte vår hjemmeside, aksepterer du samtidig at vi bruker cookies. Cookies er hverken virus eller et program, men kun en liten datafil. Hvis vi plaserer cookies, så er det for å holde styr på hva som skjer under ditt besøk på vår hjemmeside, og for å gjenkjenne din computer. Eksempelvis bruker vi cookies til å kunne spare dine valgte produkter i din ”innkjøpskurv”.

Vi innhenter ditt samtykke:

Før vi plaserer cookies på ditt utstyr, ber vi om ditt samtykke. Nødvendige cookies til sikring av funksjonalitet og innstillinger kan dog anvendes uten ditt samtykke.

 

3. DINE RETTIGHETER

Du har til en enhver tid rett til å få opplyst, hvilke opplysninger vi behandler om deg, hvor de stammer fra, og hva vi anvender dem til. Du kan også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger, og hvem som mottar opplysninger om deg, i det omfang vi videreformidler opplysninger. Adgangen kan dog være begrenset av hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter. Du kan benytte dine rettigheter ved å henvende deg til oss. 

Du kan til enhver tid få rettet uriktige personopplysninger vi har om deg. Du kan henvende deg til oss, og opplyse oss om hvilke unøyaktigheter du ønsker å få rettet. 

I noen tilfeller vil vi ha en forpliktelse til å slette dine personopplysninger. Det gjelder f.eks. hvis du trekker ditt samtykke tilbake, og vi ikke har et annet grunnlag for å behandle dine opplysninger. Hvis du mener at dine opplysninger ikke lengre er nødvendige i forhold til det formål som vi innhentet dem til, kan du også be om å få dem slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine persondata blir behandlet i strid med lovgivningen eller andre rettslige forpliktelser.

Når du henvender deg med en anmodning om å få rettet, slettet eller blokkert dine personopplysninger, eller begrenset behandlingen, undersøker vi om betingelsene er oppfylt, og gjennomfører i så fall din anmodning så hurtig som mulig.

Du har rett til å fremme en innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelser mot vår videreformidling av dine data til markedsføringsformål. Hvis din innsigelse er berettiget, sørger vi for å avslutte behandlingen av dine personopplysninger. 

Du har i visse tilfeller rett til å få utlevert de personopplysninger vi har registrert om deg, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt be oss om å transmittere disse opplysninger til en annen dataansvarlig. 

 

4. ENDRING AV RETNINGSLINJER

Eico AS forbeholder seg retten til å oppdatere og endre retningslinjene i denne politikk. Når vi gjør det, retter vi også datoen for "senest oppdatert" nederst i dokumentet.

5. KLAGEADGANG

Hvis du ønsker å klage over behandlingen av dine personopplysninger, kan du alltid kontakte oss via e-mail fs@eico.dk eller telefon +47 21 935 359. Du kan også henvende deg til Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo, Tlf 22396900.  

 

Senest oppdatert: 25. maj 2018